Link download+ phần mềm : ÁP DỤNG MÔ HÌNH SCRUM TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẦN GIÁM SÁT

0
1825

Ưu điểm của mô hình Scrum là gì?

–       Thời gian hoàn thành dự án linh hoạt, không bị cố định từ đầu

–       Thời gian tạo ra sản phẩm dựa vào mô hình Scrum nhanh, tốc độ phát triển nhanh, tiết kiệm thời gian

–       Phân phối sản phẩm mềm dẻo: nội dung sản phẩm chuyển giao được xác định linh hoạt theo môi trường sử dụng thực tế.

–       Mỗi thành viên phụ trách một “sprint” nên hiệu quả công việc cao hơn, năng suất cao hơn và tính chính xác cao hơn

–       Khách hàng tham gia vào quá trình phát triển phần mềm để đảm bảo sản phẩm đầu ra đáp ứng đúng nhu cầu phát triển.

–       Kiểm soát quá trình thực nghiệm vì nhóm Scrum có thể điều chỉnh và sửa chữa các practice bằng cách sử dụng hướng dẫn thực tế nhất từ các thử nghiệm và báo lỗi

–       Các bugs (lỗi) và các vấn đề trong mô hình Scrum được phát hiện sớm hơn rất nhiều so với các phương pháp truyền thống

–       Chất lượng sản phẩm tốt và giảm rủi ro sản xuất, chi phí thấp. Khả năng trao đổi giữa khách hàng và nhà phát triển, giữa những thành viên trong đội được đặt lên mức cao.

A.  GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA SCRUM:

  1. TRANSPARENCY (MINH BẠCH):
  • Trong Scrum, tính minh bạch được đề cao như là giá trị cốt lõi cơ bản nhất.
  • Muốn thành công với Scrum, thông tin liên quan tới quá trình phát triển phải minh bạch và thông suốt.
  •  Các thông tin đó có thể là: tầm nhìn (vision) về dự án, yêu cầu khách hàng, tiến độ công việc,các khúc mắc và rào cản v.v. Từ đó mọi người ở các vai trò các nhau có đủ thông tin cần thiết để tiến hành các quyết định có giá trị để nâng cao hiệu quả công việc.
  • Các công cụ và cuộc họp trong Scrum luôn đảm bảo thông tin được minh bạch cho các bên.

2. INSPECTION (THANH TRA)

  • Công tác thanh tra liên tục các hoạt động trong Scrum đảm bảo cho việc phát lộ các vấn đề cũng như giải pháp để thông tin đa dạng và hữu ích đến được với các bên tham gia dự án.
  • Truy xét kĩ càng và liên tục là cơ chế khởi đầu cho việc thích nghi và các cải tiến liên tục trong Scrum.

3. ADAPTATION (THÍCH NGHI)

  • Scrum rất linh hoạt như các phương pháp phát triển linh hoạt khác, nhờ đó nó mang lại tính thích nghi rất cao.
  • Dựa trên các thông tin minh bạch hóa từ các quá trình thanh tra và làm việc, scrum có thể phản hồi lại các thay đổi một cách tích cực, nhờ đó mang lại thành công cho dự án.

B. VAI TRÒ CỦA SCRUM:

1.     PRODUCT OWNER

a.      Xác định phạm vi, tính chất, cấp độ của công việc.

b.     Quyết định ngày và nội dung cho mỗi lần hoàn thành công việc

c.      Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của Dự Án (ROI)

d.     Xác định độ ưu tiên cho các công việc dựa trên số liệu thông tin dự án

e.      Thay đổi độ ưu tiên và công việc cho mỗi lần lặp (nếu cần)

2. SCRUM MASTER

a)     Đại diện quản lý dự án

b)     Chịu trác nhiệm đưa ra các giá trị và thực hành theo Scrum

c)     Giải quyết các khó khăn

d)    Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả

e)     Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò, chức năng

f)      Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài

3. DEVELOPMENT TEAM

a)     Thường từ 5 – 9 người (linh hoạt áp dụng cho từng dự án, vì mỗi dự án là unique)

b)     Vai trò đan xen nhau

c)     Phải là thành viên toàn thời gian

d)    Một nhóm liên chức năng (cross-functional) tự quản:được quyền chủ động tổ chức công việc, ước lượng khối lượng công việc và cam kết hoàn thành công việc

e)     Thành viên nhóm chỉ nên thay đổi giữa các sprints (không đổi trong suốt 1 sprint)

4. CLIENT

a)     Giám sát

b)     Góp ý

C.  CÔNG CỤ CỦA SCRUM (SCRUM ARTIFACTS):

1.    PRODUCT BACKLOG

a)    Là danh sách ưu tiên của các hạng mục khác nhau.

b)   Mỗi mục được chia thành các tác vụ và thể hiện một đơn giản và chi tiết.

c)    Mô tả về những gì cần phải được thực hiện bởi Development Team.

2. SPRINT GOAL

a)     Một MỤC TIÊU tóm tắt

b)     Được vạch rõ bởi Product Owner

3. SPRINT BACKLOG

a)     Chứa một số hạng mục đã được Product Owner và Nhóm phát triển lựa chọn từ Produc Backlog.

b)     Danh sách này chứa các h ạng mục mà Nhóm phát triển tin rằng có thể đạt được trạng thái được thực hiện trong Sprint.

4. INCREMENT

a)     Thực thể của Scrum Team xác định một trạng thái đã hoàn thành.

b)     Khi một mục từ Sprint Backlog được xem là đã xong, nó sẽ bị xóa khỏi Sprint Backlog và sau đó là một phần của Increment.

c)     Do đó, Cải tiến là tổng của tất cả các hạng mục được xem là hoàn thành.

D. CUỘC HỌP CỦA SCRUM ( SCRUM EVENT):

1.    SPRINT PLANNING ( Product Owner, Scrum Master, Development Team)

a)     Sprint Planning có thời lượng tối đa 8 giờ cho Sprint trong một tháng.

b)     Trong khi lập Sprint Planning, Development Team dự đoán số lượng công việc cho các hạng mục quan trọng nhất của Product Backlog.

c)     Development Team lựa chọn các mục mà họ nghĩ rằng có thể được thực hiện trong Sprint, bắt đầu với một trong những mục quan trọng nhất; Danh sách này được gọi là Sprint Backlog.

d)    Trong khi xem xét tất cả các mục từ Sprint Backlog, một mục tiêu lớn hơn – Sprint Goal – phải được xác định.

e)     Điều này cho phép Development Team luôn hỏi (kiểm tra) mình: Đây là công việc tôi hiện đang làm thực sự cần thiết cho Sprint này (để đạt được mục tiêu)?

f)      Khi Sprint Planning được hoàn thành, Development Team có thể bắt đầu thực hiện các mục trong Sprint.

g)     Sprint là một khoảng thời gian cố định trong đó Development Team nhằm mục đích đạt được trạng thái đã hoàn thành cho mỗi hạng mục.

h)     Trong Sprint không có thay đổi nào được cho phép, trừ khi giá trị hoặc phạm vi của các mục – với sự tham vấn của Product Owner – được tăng thêm.

i)       Vào cuối Sprint, các hạng mục không thể coi là hoàn tất được chuyển trở lại Product Backlog và sẽ được đánh giá lại trong Sprint Planning tiếp theo.

2. DAILY SCRUM (Product Owner, Scrum Master, Development Team, Client)

a)     Daily Scrum là một cuộc họp 15 phút được lên kế hoạch vào cùng một thời điểm và cùng một vị trí mỗi ngày trong suốt một Sprint.

b)     Tất cả các thành viên của Development Team cần chuẩn bị cho cuộc họp này và dự kiến sẽ trả lời ba câu hỏi sau:

1.Tôi đã làm được gì từ Daily Scrum cuối cùng để giúp Development Team đạt được mục tiêu Sprint?

2.Tôi sẽ làm gì cho đến khi họp Daily Scrum tiếp theo để giúp Development Team để đạt được mục tiêu Sprint?

3.Những trở ngại của tôi là gì cản trở tôi hoặc Development Team đạt được mục tiêu của Sprint?

c)     Scrum Master chịu trách nhiệm trong 15 phút này chỉ có ba câu hỏi này được trả lời và toàn bộ Development Team có mặt. Nếu cần, một cuộc họp tiếp theo có thể được thiết lập giữa các thành viên liên quan.

d)    Cuộc họp này cũng được dùng để kiểm tra: Các thành viên của Development Team đang nhìn thấy sự tiến bộ của riêng mình và mọi người đều biết những gì người khác đang làm việc.

e)     Hơn nữa, thông qua sự tương tác liên tục giữa các chuyên gia của các khu vực khác nhau, mọi người bắt đầu có được kiến thức mới ngoài chuyên môn của mình.

3. SPRINT REVIEW (Product Owner, Scrum Master, Development Team, Client)

a)     Sau mỗi Sprint, Increment được kiểm tra bởi Scrum Team trong Sprint Review và, nếu cần thiết, sự thích nghi được thực hiện cho Product Backlog dựa trên thông tin mới. Cuộc Sprint Review có thời gian tối đa là bốn giờ cho Sprint một tháng.Các hành động sau xảy ra trong quá trình Sprint Review:

b)     Scrum Master có liên hệ trực tiếp với tất cả các thành viên của đội Scrum và kiểm tra xem tất cả đều có mặt.

c)     Product Owner giải thích mục nào đã đạt đến trạng thái hoàn thành và điều đó không.

d)    Development Team thảo luận về những gì đã diễn ra trong suốt Sprint, những gì đã làm không tốt và những vấn đề đã không được giải quyết .

e)     Development Team trình bày câu hỏi cải tiến và trả lời nếu cần.

f)      Product Owner thảo luận về Product Backlog và đoán ngày hoàn thành.

g)     Xem xét Increment (Cải tiến) mới cập nhật, Development Team quyết định điều gì là quan trọng cho Sprint tiếp theo và do đó đặt một Sprint Goal sơ bộ.

4. SPRINT RETROSPECTIVE(Product Owner, Scrum Master, Development Team)

a)     Mục tiêu của cuộc họp này là đánh giá một cách nghiêm túc các bên liên quan, các quy trình và kỹ thuật được sử dụng cũng như các mối quan hệ và tương tác của họ. Những gì đã làm? Không được kiểm tra, nhưng nó đã được thực hiện như thế nào?. Khi làm như vậy, Scrum Team có thể đề nghị cải tiến quy trình và dần dần cải thiện hiệu suất của họ.

b)     Khung làm việc sử dụng các bước gia tăng hàng ngày (Daily Scrum), cũng như trên cơ sở hàng tuần / hàng tháng để hoàn thành Sprint và Product Backlog tương ứng.

Lợi ích cốt lõi của cách tiếp cận cải tiến này là tập trung vào một Nhiệm vụ, ít gây phiền nhiễu hơn, dẫn đến việc hoàn thành công việc khẩn cấp: Bất kể một người có thể giỏi đến đâu, làm nhiều

D.  B ÀI H ỌC:

1.     Dựa trên lý thuyết quản lý thực nghiệm (empirical process control), Scrum sử dụng cơ chế lặp (iterative) và tăng trưởng (incremental) để tối ưu hóa tính hiệu quả và kiểm soát rủi ro. Scrum rất đơn giản, dễ học và có khả năng ứng dụng rất rộng. Để có thể dùng Scrum, chúng ta cần hiểu rõ và vận dụng đúng các thành tố tạo nên Scrum bao gồm các giá trị cốt lõi (ba trụ cột của Scrum), các vai trò (Scrum Role), các sự kiện hay cuộc họp (Scrum Event), và các công cụ (Scrum Artifacts) đặc thù của Scrum.

2.     Việc sử dụng Scrum đã chứng tỏ là rất có giá trị trong các dự án phức tạp, đặc biệt là những yêu cầu và / hoặc công nghệ sống động chưa hoàn thiện và trong tất cả các phương pháp linh hoạt khác nhau (ví dụ,Extreme Programming, Adaptive Project Management, Dynamic Project Management), một trong những cách sử dụng thường xuyên nhất.

3.     Development Team sử dụng bảng Kanban để theo dõi những gì quan trọng trong Sprint, cũng như trong toàn bộ dự án. Vì Product Owner cũng như các nhân sự khác có thể không ở cùng dự án với Development Team, sẽ sử dụng một tấm bảng Kanban thực và ảo. Bảng Kanban ảo được thực hiện bằng cách sử dụng Trello – một công cụ ứng dụng quản lý dự án trực tuyến miễn phí. Một Kanban thực được gắn tại dự án.

Sưu tầm internet.
Link download tài liệu hướng dẫn:
Link đăng ký nhận phần mềm làm việc nhóm miễn phí của cty Phương đã ứng dụng: http://bit.ly/2rs9cnW
Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here